Быть донором не только почетно, но и очень полезно для здоровья!

Адрес: ВКО, город Семей, улица Сеченова, 4

КГП на ПХВ  «Центр крови города Семей» запрашивает ценовые предложения по закупкам следующих товаров: лекарственные средства, профилактические препараты, изделия медицинского назначения, полный перечень которых, их количество и подробная спецификация указаны в Перечне закупаемых товаров).

Товар должен быть доставлен по адресу: Казахстан, 071404, ВКО, г.Семей, ул. Сеченова, 4, КГП на ПХВ  «Центр крови города Семей».

Требуемый срок поставки -  по графику поставок (указан в Перечне закупаемых товаров).

Допускаются потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Глава.3 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обьязательного медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009года № 1729. Цены не должны превышать предельные, установленные нормативными правовыми актами РК.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Окончательный срок представления заявок (ценовых предложений) до 12.00 часов 10.06.2019 г.

Конверты с заявками (ценовыми предложениями) будут вскрываться в 14.00 часов 10.06.2019 г. по следующему адресу: Казахстан, 071404, ВКО, г.Семей, ул. Сеченова, 4, КГП на ПХВ «Центр крови города Семей», конференц-зал.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (7222) 53-16-64, уполномоченное лицо – менеджер по государственным закупкам Рамазанова Ж.Р.

 

 

 

 

Әлеуетті ДЗ, ПП, ММБ өнімдерін берушілерге

Баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілімен сатып алу туралы хабарландыру

          «Семей қаласының қан орталығы» шжқ  КМК мынадай тауарларды сатып алу бойынша баға ұсынымдарына сұрау салады: дәрілік заттар, алдын алу препараттары, медициналық мақсаттағы бұйымдар. Сатып алынатын тауарлардың толық тiзбесi, олардың саны мен егжей-тегжейлi өзiндiк ерекшелiктер хабарламалар мен құжаттарда көрсетілген.

Тауар жеткiзiлуi тиiс: Қазақстан, 071404, ШҚО, Семей қ., Сеченов көшесі, 4, «Семей қаласының қан орталығы» шжқ  КМК.

Тауарларды берудiң талап етiлетiн мерзiмi жеткізіп беру кестесі бойынша (хабарламада көрсетілген).

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы "30" қазандағы № 1729 қаулысымен бекiтiлген «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуға қатысу үшін кұжаттар нысандарын бекіту туралы және өткiзу ережесiнiң 3 бөлім көрсетiлген бiлiктiлiк талаптарға сай келетiн барлық әлеуеттi өнiм берушiлер жiберiледi. Бағасы ҚР нормативтік-құқықтық актілерімен анықталып белгіленген сомадан аспауы тиіс.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды

Өтiнiмдердi (баға ұсынымын) берудiң соңғы мерзiмi 2019 жылғы 10 маусым сағат 12.00-ге дейiн. 10 маусым 2019 жылғы сағат 14.00-де мына мекен-жай бойынша ашылады: Қазақстан, 071404, ШҚО, Семей қ., Сеченов көшесі, 4, «Семей қаласының қан орталығы» шжқ КМК (ко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  нференц-залы) Әлеуеттi өнiм берушiлерге өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде қатысуына болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7222) 53-16-64, өкілетті тұлға – мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менеджер Ж.Рамазанова.

Перечень медикаментов